שותפות עם רשות מקומית לטובת הכנת תכנית עבודה מקיפה בתחומה מבוססת על מחקר צרכים מעמיק הנערך במסגרת שלב מכין לתחילת הפעילות האורך 6 חודשים.
 
מיפוי צרכים ראשוני יכלול:
1. ראיונות עומק עם בעלי תפקידים המכירים מקרוב את האוכלוסייה וצרכיה, נציגי המחלקה לשירותים חברתיים ונציגי המגזר השלישי.
2. הרחבת נקודת המבט על הצרכים המקומיים באמצעות קבוצות מיקוד: עובדי רווחה, מגזר שלישי ומדגם של משפחות מהקהילה.
3. מיפוי שירותים קיימים של אוריינות פיננסית לרבות קהל היעד שמשרתים, היקף השירותים ופריסתם.

מיפוי צרכים מתקדם כבסיס לקביעת היקף הפעילות ומוקדיה יכלול:
1. יצירת מאגר מידע כמותי אודות מאפייני האוכלוסייה על בסיס מאגרי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והרשות המקומית: התפלגות גילאי פרטים, התפלגות גילאי משפחות, גודל משפחות בקהילה, נתוני תעסוקה ושכר.
2. סקר טלפוני בקרב משפחות בקהילה.
3. ניתוח המידע והגשת המלצות.
4. מדידת האפקטיביות של תכניות הפעילות השונות שמפעילה "חסדי לב" לטובת הערכה של איכותן מוטמעת אל תוך תכניות העבודה השנתיות ושגרת הפעילות שלנו בסדרה של שאלונים עיתיים למשתתפי התכניות ובוגריהן. תוצאות השאלונים מעובדות ומעידות על יעילות התכניות ומידת הצלחתן.