מדידת האפקטיביות של תכניות הפעילות השונות שמפעילה "חסדי לב" לטובת הערכה של איכותן מוטמעת אל תוך תכניות העבודה השנתיות ושגרת הפעילות שלנו בסדרה של שאלונים עיתיים למשתתפי התכניות ובוגריהן. תוצאות השאלונים מעובדות ומעידות על יעילות התכניות ומידת הצלחתן.

"משפחה בפלוס" - נתוני הערכה בקרב בוגרי התכנית בין השנים 2014-2018

הערכת ביצועי התכנית מסתמכת על נתונים אשר דווחו בידי 94 משקי בית בוגרי תכנית "משפחה בפלוס" בין השנים 2014 -2018
.[1] חישוב הנתונים על סמך דיווחיהם של בוגרי מספר מחזורים מגביל את יכולתנו להעריך את איכות החניכה והביצועים של כל מחזור בפני עצמו כמו גם תמורות שיתכן וחלו במודל החניכה לאורך השנים. עם זאת, מתאפשרת קבלת תמונה רחבה המשקפת את כוחה של התכנית להשפיע על איכות חייהן של משפחות, כמו גם על התחומים בהם אנו נדרשים לחידוד והעמקה של מודל העבודה.
  1. מדדים להשפעת התכנית על איכות הניהול התקציבי של משק הבית
מצד ההוצאה ניכר כי כ 50 אחוזים ממשקי הבית הצליחו לצמצם את הוצאותיהם. 30 אחוזים מהמשפחות הצליחו לצמצם את הוצאותיהן בשיעור העולה על 20 אחוזים. מבחינת ניהול התקציב הכולל, עם סיום התכנית הצליחו 52.3 אחוזים ממשקי הבית לנהל את תקציבן השוטף באופן מאוזן
לעומת 19.3 אחוזים במועד ההצטרפות לתכנית.
[2]  אשר לניהול התקציב הכולל, אם במועד ההצטרפות לתכנית רק 19 אחוזים מהמשפחות ניהלו תקציב שוטף מאוזן, נתון זה עמד על למעלה ממחצית משקי הבית במועד סיום התכנית.

***[1] הנתונים חושבו על סמך דיווחם של 94 משקי בית בסך הכל, אולם לא כל המשפחות השיבו על כל הקטגוריות. זהו גודל המדגם בפועל בכל נושא:
הכנסה מעבודה – דיווחו 88 משקי בית
הוצאה – דיווחו 91 משקי בית
תעסוקת נשים לפני – דיווחו 93 משקי בית
תעסוקת נשים אחרי – דיווחו 91 משקי בית
תעסוקת גברים לפני – דיווחו 80 משקי בית
תעסוקת גברים אחרי – דיווחו 71 משקי בית
איזון תקציבי – חושב על סמך דיווחיהם של 88 משקי בית
שדרוג סטטוס תעסוקתי נשים – נתונים על 73 נשים
שדרוג סטטוס תעסוקתי גברים – נתונים על 62 גברים
בסה"כ מספר הנשים המשתתפות גבוה ממספר הגברים מפני שחלק ממשקי הבית הנם משקי בית חד הוריים של אם יחידנית.  
 
***[2] איזון תקציבי שוטף חושב כהפרש בין סך ההכנסה (מעבודה וממקורות אחרים) לסך ההוצאה.2. מדדים להשפעת התכנית בתחום התעסוקה
שיעור השינוי בהכנסה מעבודה חושב על סמך דיווח משקי הבית על שכר עבודה נטו במועד תחילת התכנית ובסיומה. מהנתונים עולה כי 76 אחוזים ממשקי הבית דיווחו על עליה בהכנסה מעבודה. כ 50 אחוזים ממשקי הבית נהנו מעליה בהכנסתם
בשיעור העולה על 20 אחוזים ו 32 אחוזים ממשקי הבית דיווחו על עליה בשכר בשיעור העולה על 40 אחוזים
.בתחום תעסוקת הנשים שיעורי התעסוקה עלו מ 76 אחוזים ל 88 אחוזים במועד סיום התכנית. בתחום תעסוקת הגברים,
נראה כי שיעור התעסוקה לא הושפע באופן ניכר מתהליך החניכה. עם זאת, הערכה איכותית של השפעת התכנית מעלה כי עבור 68 אחוזים מהגברים המועסקים ו 75 אחוזים מהנשים המועסקות חל שיפור בסטאטוס התעסוקתי אשר בא לידי ביטוי בקידום מקצועי,
עליה בהיקף משרה, העלאה בשכר או התרחבות של פעילות עסקית. יודגש כי הנתונים כוללים רק נשים וגברים אשר מועסקים במועד הדיווח. הנתונים המוצגים אינם מחשיבים את מי שבמועד הדיווח הקדיש את זמנו ללימודים לטובת שדרוג תעסוקתי עתידי.
נתוני הערכת תכניות, שק"ל – התכנית החינוכית 2018-2019
 

 
הנתונים המוצגים חושבו על סמך שאלונים אשר מולאו על ידי הוריהם של 64 תלמידי בתי ספר יסודי בוגרי התכנית.
מהנתונים עולה כי רובם המכריע של ההורים הבחינו בשינוי ניכר בהתייחסותם של ילדיהם לנושאים כלכליים ולנושאים הקשורים באוריינות פיננסית וכן בהתנהגות של ילדיהם בהתייחס לסוגיות כלכליות.